Entidade Ofertante

Técnico/a local de emprego e xestión

Entidade Ofertante

Concello de Riós
Descrición do posto:

Sistema: concurso – oposición

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7713.pdf
Localización: Riós

Contacto