Entidade Ofertante

Tecnico/a integración social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Sistema: concurso-oposición

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/01/pdfs/BOE-A-2021-15993.pdf
Localización: Murcia

Contacto