Entidade Ofertante

Técnico/a de igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Cabanas
Descrición do posto:

Prazo: (5) cinco días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/05/07/2021_0000003805.pdf
Localización: Cabanas

Contacto