Entidade Ofertante

Tecnico/a de igualdade

Entidade Ofertante

Concello Barbadas
Descrición do posto:

Prazo: 10 dias hábiles

A razón desta selección é a cobertura laboral temporal mentres non sexa posible a cobertura definitiva. Dado que as prazas están vacantes na actualidade, e aínda que está prevista a súa
cobertura definitiva, ante a próxima finalización do contrato no CIM e visto que non estará finalizado o proceso selectivo para a dita cobertura definitiva, e para non paralizar a actividade do centro, xorde a necesidade urxente e inaprazable da contratación para a súa cobertura temporal;

Imprescindible estar en posesión ou ter aboados os dereitos para obtelos, dos títulos académicos de:  grao ou titulación equivalente, preferentemente da área de ciencias xurídicas e sociais ou da área
de ciencias da saúde. Cando se aleguen equivalencias de títulos achegarase, no seu día, certificado para o efecto da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. No caso de titulacións
obtidas no estranxeiro, deberán posuír o documento que acredite fidedignamente a súa homologación. Ter formación en temas relacionados coa igualdade de oportunidades por razón de xénero: contar con formación en temas relacionados coa igualdade de oportunidades por razón de xénero. A formación acreditarase mediante a xustificación de ter realizado, polo menos, 200 horas de actividades formativas
relacionadas coa igualdade de oportunidades ou en materia de violencia de xénero.

Experiencia

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=270&fecha=20211124
Localización: Barbadas

Contacto