Entidade Ofertante

Proceso selectivos Concello de A Coruña

Entidade Ofertante

Concello de A Coruña
Descrición do posto:

BASES XERAIS REGULADORAS DOS PROCESOS SELECTIVOS CONVOCADOS POLO CONCELLO DA CORUÑA PARA CUBRIR PRAZAS VACANTES DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, QUENDA LIBRE, ASÍ COMO AS PRAZAS RESERVADAS Á PROMOCIÓN INTERNA INCLUIDAS NAS OFERTAS DE EMPREGO PÚBLICO

Os procesos de selección realizaranse mediante o sistema de oposición ou concurso-oposición de acordo co que establezan as correspondentes bases específicas das convocatorias.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio do extracto da convocatoria no BOE.
Nos procesos selectivos pola quenda de promoción interna o prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/21/2021_0000005074.pdf
Localización: A Coruña

Contacto