Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, como persoal laboral fixo, nos grupos profesionais M2, M1, E2 e E1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado no Ministerio de Interior, Secretaría Xeral de Institucions Penitenciarias e Entidade Estatal Traballo Penitenciario e Formación para o Emprego.

Prazas traballo social: 40

Quenes desexen participar nestas probas selectivas deberán cumprimentar o modelo oficial de solicitude 790 ao que se accederá, con carácter xeral, a través da web: administracion.gob.es ou dos rexistros electrónicos para a tramitación das inscripcions dos/as candidatos/as nos procesos selectivos.

A presentación de solicitudes realizarase por vía electrónica, no prazo de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da data de publicación desta convocatoria no «Boletín Oficial del Estado».

As bases da convocatoria faranse públicas, ao menos, na páxina web do Ministerio de Interior: www.interior.gob.es, no punto de acceso xeral www.administracion.gob.es e na sección emprego público da páxina web: www.mptfp.gob.es/portal/funcionpublica/funcion-publica.html.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-12984
Localización:

Contacto