Entidade Ofertante

Varios

Entidade Ofertante

Concello de Ortiqueira
Descrición do posto:

Concurso-oposición; turno libre

Unha praza de Monitor/a de ocio e tempo libre.
Dúas prazas de Auxiliar sociocultural.
Unha praza de Animador/a sociocultural.
Unha praza de Animador/a deportivo

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/05/pdfs/BOE-A-2021-16183.pdf
Localización: Ortigueira

Contacto