Entidade Ofertante

Varios

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Seis prazas de Técnico- Técnica Superior de Igualdade, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala de Servizos Especiais, clase de Cometidos Especiais, mediante o sistema de oposición, cinco en turno libre e unha en reserva a persoas con discapacidade.
16 prazas de Traballador/a Social, pertencentes á escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase Media, mediante o sistema de oposición, quince en turno libre e unha en turno reservado a persoas con discapacidade.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/16/pdfs/BOE-A-2021-15066.pdf
Localización: Bizkaia

Contacto