Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de L´Alcora
Descrición do posto:

Sistema: concurso-oposición turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13405.pdf
Localización: Castellón

Contacto