Entidade Ofertante

Técnico/a de xuventude, muller e igualdade

Entidade Ofertante

Concello de Albal
Descrición do posto:

Praza adscrita ao Área de Promoción Económica e Social, da plantilla de persoal laboral fixo, pertencente ao Grupo A, Subgrupo A2, a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en turno libre.
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/10/pdfs/BOE-A-2021-7707.pdf
Localización: Valencia

Contacto