Entidade Ofertante

Varios

Entidade Ofertante

Concello Sta. Cruz de Tenerife
Descrición do posto:

43 postos de Traballador/a Social do Servizo de Atención Social.
1 posto de Técnico/a de Programas Servizos Sociais do Servizo de Atención
Social.
1 posto de Xefe/a de Sección do Servizo de Atención Social.
1 posto de Técnico/a en Educación e Xuventude do Servizo de Promoción
Económica e Calidade de Vida.
7 postos de Técnico/a en Educación e Xuventude

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/18/pdfs/BOE-A-2021-16874.pdf
Localización: Sta. Cruz de Tenerife

Contacto