Entidade Ofertante

Xefatura de grupo

Entidade Ofertante

SERGAS
Descrición do posto:

Anunciar a convocatoria para cubrir, polo procedemento de concurso de méritos, a provisión dun posto de xefatura de grupo de persoal de xestión e servizos que se relaciona no anexo.

As retribucións do posto ofertado serán as que correspondan de acordo coas ordes vixentes polas que se ditan instrucións sobre a confección de nóminas do persoal ao servizo da Administración autonómica.

As bases íntegras da convocatoria estarán expostas no taboleiro de anuncios do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo, na intranet da Xerencia da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, así como na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

As solicitudes para participar na presente convocatoria, xunto coa documentación a que se refiren as bases desta, presentaranse, dirixidas ao xerente da Área Sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, preferentemente no Rexistro do Complexo Hospitalario Universitario de Lugo ou a través de calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de quince (15) días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Diario Oficial de Galicia.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG0003-011021-0007_gl.html
Localización: Lugo

Contacto