Entidade Ofertante

Entidade Ofertante

Concello de Mugardos
Descrición do posto:

Por Decreto da Alcaldía núm. 2021-1030, de data 07/10/2021, aprobáronse as bases e convocatoria do proceso selectivo para a contratación do persoal directivo, docente e administrativo do Obradoiro dual de Emprego REINICIA VIII.
O prazo de presentación de solicitude é de tres (3) días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia (BOP).
As bases desta convocatoria están a disposición dos interesados na páxina web do Concello de Mugardos (www.mugardos.gal) e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Mugardos (https://mugardos.sedelectronica.gal)

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/10/11/2021_0000007303.pdf
Localización: Mugardos

Contacto