Entidade Ofertante

Entidade Ofertante

Concello de Carballo
Descrición do posto:

– Director/a (xornada completa)
– Mestre da especialidade Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (rama sanitaria) (xornada completa)
– Mestre da especialidade Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais (rama psicosocial) (xornada completa)
– Mestre/a titor/a para a impartición dos módulos de Educación básica, Orientación e información profesional, formación empresarial e asesoramento e os módulos de formación complementaria (media xornada)
– Auxiliar administrativo/a (media xornada).
As bases están dispoñibles no Taboleiro de Anuncios da Casa do Concello, no portal de emprego do Concello de Carballo e páxina web do Concello de Carballo (www.carballo.gal).
O prazo de presentación de instancias é de dez días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/10/11/2021_0000007258.pdf
Localización: Carballo

Contacto