Entidade Ofertante

Orientador/a profesional para a inserción

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

DENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/9863

DETALLES:TÉCNICO/A EN ORIENTACIÓN LABORAL. TITULACIÓN EXIGIDA: LICENCIATURA, DIPLOMATURA OU GRAO.

MEDIO DE CONTACTO:Teléfono : 988788120

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Vilamarín

Contacto