Entidade Ofertante

Orientador/a laboral

Entidade Ofertante

Concello de Curtis
Descrición do posto:

No Boletín Oficial da provincia da Coruña núm. 72, do 20 de abril de 2021, publícáronse as bases específicas que regulan a convocatoria para cubrir as seguintes prazas e postos vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral do Concello de Curtis, incluídos na oferta de emprego público de estabilización do emprego temporal para o ano 2020:

– Unha praza de orientador laboral, persoal laboral grupo II, mediante o sistema de concurso-oposición, en quenda libre.

O prazo de presentación de instancias en que se solicita tomar parte na respectiva proba selectiva é de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210512/AnuncioL132-210421-0001_gl.html
Localización: Curtis

Contacto