Entidade Ofertante

Orientador/a laboral - Arteixo

Entidade Ofertante

Concello de Arteixo
Descrición do posto:

O Concello de Arteixo por Resolución de Alcaldía nº 1852/2021 de 5 de xullo de 2021, inicia proceso de preselección con carácter de urxencia polo procedemento de concurso de méritos, para a contratación dunha/un Orientadora/or Laboral en modalidade de persoal laboral temporal de interinidade por substitución de traballadora con reserva de posto de traballo debida a maternidade (posto de grupo II do Convenio de persoal laboral, equiparable A2).
As bases están a disposición das/os interesadas/os no taboleiro de edictos da Casa Consistorial e, complementariamente, na web municipal. O prazo de presentación de instancias e documentación é de 5 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación de anuncio de convocatoria no BOP de A Coruña.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/07/13/2021_0000005612.pdf
Localización: Arteixo

Contacto