Entidade Ofertante

Monitor/a de tempo libre

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Sistema concurso oposición – turno libre

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/04/pdfs/BOE-A-2021-16110.pdf
Localización: Zaragoza

Contacto