Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Cedeira
Descrición do posto:

Para aquelas persoas que xa presentaran a súa solicitude na convocatoria aprobada por Resolución n.º 151/2021 de 17 de marzo, segundo as Bases publicadas no Bop n.º 55 de 24 de marzo de 2021, substituídas polas presentes Bases, non será necesario que presenten nova solicitude nin que aboen de novo a tasa para concorrer á nova convocatoria.
Aínda que sí poderán aportar nova documentación, se así o estiman conveniente, durante o novo prazo de presentación de solicitudes.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/08/02/2021_0000005894.pdf
Localización: Cedeira

Contacto