Entidade Ofertante

Mediador/a intercultural

Entidade Ofertante

Concello de Arteixo
Descrición do posto:

Concurso-oposición

5.º Titulación: Estar en posesión de título universitario de Bacharelato ou equivalente que posibilite acceso ao grupo III (asimilado C1) de conformidade ao establecido no texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro.

3. Instancias, documentación e prazos de presentación
A instancia solicitando a participación rexerase polo establecido nas Bases xerais e deberá seguir o modelo establecido como Anexo I debendo achegarse a documentación solicitada nas Bases xerais (DNI, título académico, autobaremo con documentación acreditativa dos méritos académicos e laborais, taxas de exame, título de galego CELGA IV ou equivalente de ser o caso).
O prazo de presentación de instancias de conformidade ao establecido nas Bases xerais será de 20 días naturais dende o seguinte ao da publicación de anuncio destas bases específicas no BOE.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/07/14/2021_0000005657.pdf
Localización: Arteixo

Contacto