Entidade Ofertante

Docente

Entidade Ofertante

Concello de Oleiros
Descrición do posto:

Convócase o proceso selectivo para contratar a seis docentes para impartir os seguintes cursos (un posto de docente por cada curso), figurando tamén a duración da formación a impartir en horas:
ATENCIÓN SOC. SANIT. PEROSAS DEPENDENTES EN INSTITUCIÓNS SOCIAIS – SSCS0208 (370 horas)
ATENCIÓN SOC. SANIT. PERSOAS DEPENDENTES NO DOMICILIO – SSCS0108 (480 horas)
MONTAXE E MANTEMENTO INSTALACIÓNS SOLARES TÉRMICAS – ENAEO208 (250 horas)
COMUNICACIÓN EN LINGUA CASTELÁ N2 – FCOV22 (120 horas)
COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 – FCOV23 (120 horas)
COMUNICACIÓN EN LINGUA GALEGA N2 – FCOVXX01 (25 horas)
INSERCION LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL E NA IGUALDDADE DE XÉNERO (MÓDULO TRANSVERSAL) –
FCOO03 (10 horas)
FORMACIÓN PARA A IGUALDADE (MÓDULO TRANSVERSAL) – FCOXXX24 (8 horas)
O prazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no Boletín Oficial da Provincia

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/10/25/2021_0000007503.pdf
Localización: Oleiros

Contacto