Entidade Ofertante

Director/a

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Libre designación

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16756.pdf
Localización: Elda

Contacto