Entidade Ofertante

Director/a

Entidade Ofertante

Concello de Lalín
Descrición do posto:

DENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/9521

DETALLES:

POSTO DIRECCION DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “SENDAS ” Do CONCELLO DE LALIN

-REQUISITOS DO POSTO: .TITULACION UNIVERSITARIA .EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CO POSTO DE 18 MESES NOS ÚLTIMOS 10 ANOS

-CONTRATO DE TRABALLO:OBRA OU SERVIzO DETERMINADO

-DURACION DO CONTRATO:9 MESES

-XORNADA DE TRABALLO:COMPLETA

-HORARIO: MAÑA

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Lalín

Contacto