Entidade Ofertante

Coordinador/a de xuventude

Entidade Ofertante

Concello de Martos
Descrición do posto:

Sistema de concurso – turno libre

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15190.pdf
Localización: Martos

Contacto