Entidade Ofertante

Coordinador/a SS.SS.

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado».
Os sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases, faramse públicos no «Boletín Oficial del Principado de Asturias» e na páxina web municipal.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/15/pdfs/BOE-A-2021-11816.pdf
Localización: Siero

Contacto