Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello O Rosal
Descrición do posto:

Corrección erros: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/10/29/2021053464

— Onde di:

“…/…O prazo de presentación de instancias será de 10 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra…/…”

— Debe dicir:

“…/…O prazo de presentación de instancias será de 7 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra…/…”

SEGUNDO.- Establecer, de conformidade coas bases reguladoras, que o prazo de presentación de instancias previsto de 7 días hábiles, comezará a computar a partir do día ao da publicación do anuncio de rectificación de erros no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra…./,,,”

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/10/25/2021051972
Localización: O Rosal

Contacto