Entidade Ofertante

Técnico/a de intervención familiar

Entidade Ofertante

Concello de Fene
Descrición do posto:

Sistema: Concurso libre

O prazo de presentación de solicitudes de participación será de 7 días hábiles contados a partir do seguinte ó da publicación das presentes bases no boletín oficial da provincia da Coruña.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/10/13/2021_0000007289.pdf
Localización: Fene

Contacto