Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Sandiás
Descrición do posto:

Aprobación da constitución dunha bolsa de emprego para o desempeño do posto de traballador/a social.
Por Resolución da Alcaldía, do día 30 de abril de 2021, aprobáronse as bases para a constitución dunha bolsa de emprego para o posto de traballador/a social.
Duración da bolsa de emprego: ata o 31 de decembro de 2023.
Xustificación da necesidade: contratación temporal de traballador/a social ata o ano 2023, cando sexa necesario.

Sistema de selección: concurso de méritos.
Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación.
Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP, no Rexistro Xeral do Concello, de luns a venres, en horario de 09.00 a 14.30 h.
O texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás, situado nas oficinas municipais, na páxina web (www.sandias.es) e na sede electrónica

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=104&fecha=20210510
Localización: Sandiás

Contacto