Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello Rairiz de Veiga
Descrición do posto:

Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP

Sistema de selección: concurso de méritos

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=166&fecha=20210722
Localización: Rairiz de Veiga

Contacto