Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello Barbadas
Descrición do posto:

Ábrese a presentación de solicitudes, que será de dez días hábiles contados dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=262&fecha=20211115
Localización: Barbadas

Contacto