Entidade Ofertante

Axente Emprego e Desenvolvemento Local consolidación- Concello de Xove

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Por Resolución de Alcaldía aprobáronse a Bases regulamentadoras do procedemento de selección para a provisión de unha (1) praza deº Axente de Empleo y Desarrollo Local ( AEDL ) como persoal laboral fixo – proceso extraordinario de consolidación de emprego temporal da Disposición Transitoria 4ª do R.D. 5/2015, de 30 de outubro

Prazo de presentación. Este será de VINTE DÍAS NATURAIS contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria e das bases no B.O.E.

Sistema: concurso-oposición

BOP

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta:
Localización:

Contacto