Entidade Ofertante

Axente de Igualdade

Entidade Ofertante

Concello de As Pontes
Descrición do posto:

Prazo de dez días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria (e das súas bases), no Boletín Oficial da provincia da Coruña (BOP).

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/09/2021_0000004862.pdf
Localización: As Pontes

Contacto