Entidade Ofertante

Axente de emprego e desenvolvemento local – Concello de Xove

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

No «Boletín Oficial da Provincia de Lugo» número 74, de 3 de abril de 2021, publicaronse íntegramente as bases que rexerán a convocatoria para proveer:

Unha praza de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local da plantilla de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso-oposición, en turno libre.

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial do Estado».

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5815.pdf
Localización: Lugo

Contacto