Entidade Ofertante

Axente de emprego e desenvolmento local

Entidade Ofertante

Concello de Transmiras
Descrición do posto:

Duración do contrato: desde a contratación ata o 31 de decembro de 2021
Modalidade de contratación: contrato laboral temporal por obra/servizo determinado, a tempo completo

Sistema de selección: concurso
Funcións: as propias do posto de traballo
Bases da convocatoria: poderanse obter nas oficinas municipais e na sede electrónica municipal
http://trasmiras.sedelectronica.gal
Prazo de presentación das solicitudes: cinco días hábiles, que contarán desde o día seguinte ao de publicarse este anuncio no BOP

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.depourense.es/portal/descargarPdf.do?numBoletin=130&fecha=20210610
Localización: Transmiras

Contacto