Entidade Ofertante

Axente de emprego e desenvolmento local

Entidade Ofertante

Concello de Arteixo
Descrición do posto:

Sistema concurso-oposición turno libre

Prazo: 20 dias naturais desde o dia seguinte deste publicación no BOE

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9843.pdf
Localización: Arteixo

Contacto