Entidade Ofertante

Axente de emprego e desenvolmento local

Entidade Ofertante

Concello de Arteixo
Descrición do posto:

ANUNCIO do 19 de abril de 2021 polo que se dá publicidade da convocatoria e das bases do proceso selectivo para a cobertura en propiedade dunha praza de persoal laboral fixo de axente de emprego e desenvolvemento local (AEDL).

As instancias en que se solicita tomar parte no correspondente proceso selectivo presentaranse na forma prevista nas mencionadas bases, no Rexistro Xeral do Concello, dirixidas ao alcalde presidente da Corporación, no prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial del Estado.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioL105-060521-0001_gl.html
Localización: Arteixo

Contacto