Entidade Ofertante

Axente de desenvolvemento local

Entidade Ofertante

Concello de Muras
Descrición do posto:

Sistema: concurso- oposición

Contrato: 9 meses

Retribución bruta mensual: 915,00€ incluíndo a parte proporcional das pagas extras.
Xornada de 30 horas semanas (75%)

Titulación: Estar en posesión ou en condición de obtela na data de terminación do prazo de presentación de instancias da titulación de Licenciado, Diplomado ou Grao en Relacións Laborais, Dereito, Ciencias Económicas ou Empresariais, calquera rama de Ciencias Sociais ou equivalente.

Prazo: dez días hábiles, contados desde o seguinte ao do anuncio da convocatoria no BOP de Lugo.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://www.deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/24-09-2021.pdf#page=1
Localización: Muras

Contacto