Entidade Ofertante

Axente de desenvolvemento local

Entidade Ofertante

Concello de Logroño
Descrición do posto:

Sistema: oposición, turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17378.pdf
Localización: Logroño

Contacto