Entidade Ofertante

Auxiliar animador/a sociocultural

Entidade Ofertante

Concello Alhedin
Descrición do posto:

Concurso – oposición turno libre

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/23/pdfs/BOE-A-2021-14128.pdf
Localización: Granada

Contacto