Entidade Ofertante

Traballadora/or social

Entidade Ofertante

Concello de A Coruña
Descrición do posto:

En sesión celebrada o día 01 de setembro de 2021, a Xunta de Goberno Local adoptou, o seguinte acordo:

Aprobar a Oferta de Emprego Público do Excmo. Concello da Coruña para o ano 2021, que cumpre a tasa de reposición establecida no art. 19.Un da Lei 11/2020, do 30 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o año 2021, e que contén 2 prazas de Traballo social por Quenda libre.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/09/08/2021_0000006631.html
Localización: A Coruña

Contacto