Entidade Ofertante

Animador/a sociocultural

Entidade Ofertante

Concello de Fontanar
Descrición do posto:

Sistema de oposición – turno libre

Tipo de emprego: Sen titulo
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15372.pdf
Localización: Fontanar

Contacto