Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello A Estrada
Descrición do posto:

O prazo de presentación de solicitudes no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera dos procedementos previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas será de 5 días hábiles, que comezarán a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO. As Bases íntegras poden consultarse na web www.aestrada.gal ou no taboleiro de anuncios da sede electrónica aestrada.sedelectronica.gal.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://boppo.depo.gal/web/boppo/detalle/-/boppo/2021/10/21/2021051184
Localización: A Estrada

Contacto