Entidade Ofertante

Xefe/a de servizo benestar social, Igualdade e Xuventude - Concello de Ferrol

Entidade Ofertante

Concello de Ferrol
Descrición do posto:

No BOP núm. 109, do día 11 de xuño de 2021, publicáronse as bases reguladoras da convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, dos seguintes postos de traballo:

Xefe/a do Servizo de Facenda e Patrimonio.

Recadador/a.

Xefe/a do Servizo de Recursos Humanos e Emprego.

Xefe/a do Servizo de Contratación.

Xefe/a do Servizo de Benestar Social, Igualdade e Xuventude.

Xefe/a do Servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo.

Quen desexe tomar parte na dita convocatoria deberá presentar a súa solicitude no prazo de quince días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación no DOG, no lugar e na forma establecidos nas referidas bases.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210716/AnuncioL136-280621-0001_gl.html
Localización: Ferrol

Contacto