Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Consorcio de Bienestar Social Gironès-Salt de la Provincia de Girona,

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/22/pdfs/BOE-A-2021-12281.pdf
Localización: Girona

Contacto