Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/01/pdfs/BOE-A-2021-15996.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/01/pdfs/BOE-A-2021-15995.pdf

 

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta:
Localización: Murcia

Contacto