Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Boadilla del Monte
Descrición do posto:

4 prazas de Traballador/a Social da plantilla de persoal laboral fixo, a cubrir polo sistema de concurso, en turno libre.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-A-2021-7985.pdf
Localización:

Contacto