Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Sistema de concurso, turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/29/pdfs/BOE-A-2021-12732.pdf
Localización: Alcala la Real

Contacto