Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Consejo Comarcal del Segrià (Lleida),
Descrición do posto:

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturais a contar desde o
seguinte ao da última publicación desta resolución nol «Boletín Oficial del Estado»
ou no  «Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9200.pdf
Localización: Lleida

Contacto