Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Teruel
Descrición do posto:

Sistema concurso – oposicion: turno libre

O prazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta resolución no «Boletín Oficial del Estado»

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9838.pdf
Localización: Teruel

Contacto