Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Concello de Guadalajara
Descrición do posto:

Sistema de oposición – turno libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12581.pdf
Localización: Guadalajara

Contacto